OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 22.10.2019 22:49:00 

AUTODOPRAVA   A   SŤAHOVANIE    KASO-TRANS    KOŠICE

katalóg stránok

Dokumenty

 

 

 

 

Peter Kasarda KASO-TRANS ,   Jesenná 6,   04001 KOŠICE

IČO: 35 237 325        DIČ: 1039640888

 

 

 

 

Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy

vydaný  dopravcom, podľa § 4 zák. č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

v znení neskorších právnych predpisov

 

 

 

 

OBSAH:

 

1. Úvodné ustanovenia

2. Rozsah nákladnej cestnej dopravy

3. Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

4. Postavenie objednávateľa prepravy

5. Vymedzenie prednostne prepravovaných vecí

6. Vymedzenie vecí dopravcom vylúčených z prepravy

7. Úprava vzťahu zamestnancov objednávateľa a členov osádky nákladného auta dopravcu

8. Podmienky zmeny zmluvy a odstúpenia od zmluvy

9. Pravidlá balenia, označovania a nakladania s tovarom

10. Veci týkajúce sa prepravných listín potrebných v nákladnej cestnej doprave

11. Postup osádky nákladného auta v prípade nehody, požiaru, poškodenia nákladu alebo inej                                                                                                                                                                                                          mimoriadnej udalosti počas prepravy

12. Záverečné ustanovenia.

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1 Spoločnosť Peter Kasarda Kaso-trans (ďalej iba dopravca) podnikajúci v cestnej doprave vydáva podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších právnych predpisov tento prepravný poriadok pre nákladnú cestnú dopravu.

1.2 Tento prepravný poriadok obsahuje podmienky dopravcu potrebné na uzavretie zmluvy o preprave veci a jej obsah v zmysle § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.3 Prepravný poriadok v jednotlivých článkoch a odsekoch obsahuje ustanovenia predpisov o cestnej doprave vzťahujúce sa na nákladnú cestnú dopravu , ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluve o preprave nákladu a ustanovenia Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch a o zmluve o preprave veci.

1.4 Dopravca vykonáva vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku a podľa dohody s objednávateľmi prepravy.

1.5. Dopravca dbá, aby sa prepravy uskutočňovali s čo najhospodárnejším využitím dopravných prostriedkov. Odosielateľ a príjemca sú povinní vo vzájomnej spolupráci vytvárať podmienky na urýchlenie a zmechanizovanie nakladacích a vykladacích prác.

 

2. Rozsah nákladnej cestnej dopravy

 

2.1 Nákladná cestná doprava je preprava vecí a zásielok, ktorú dopravca vykonáva

na základe zmluvy o preprave veci (tovaru), objednávky na prepravu, prípadne

inej zmluvy, podľa prepravného poriadku a tarify.

2.2 Nákladnú cestnú dopravu možno vykonávať iba vozidlami, ktoré sú určené,

vyrobené a schválené na prepravu vecí. Dopravca vykonáva dopravu prostredníctvom vlastného nákladného skriňového vozidla s hydraulickou plošinou a v prípade rozšírenia vozového parku aj iným vozidlom.

2.3. Dopravca podľa charakteru prepráv prepravuje:

- 1. celovozové zásielky

- 2. kusové zásielky

- 3. prikládky.

2.4 Za vozovú zásielku sa pre účely tohto prepravného poriadku považuje náklad a sprievodné doklady k nákladu prepravovaného jednému odosielateľovi, jednému prijímateľovi, jednou jazdou bez ohľadu na váhu, druh nákladu a počtu miest nakládky a vykládky nákladu.

2.5 Za prikládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami,

pre druhého alebo ďalšieho prepravcu. 

2.6 Dopravca má právo prikládky ďalších nákladov pre druhých a ďalších prepravcov,

pokiaľ mu to dovoľuje ložný priestor a užitočná hmotnosť vozidla. Dopravca má právo rozhodovať o počte, objeme a hmotnosti prikládok. Toto právo nemožno dopravcovi odobrať.

2.7 Zásielky, na ktoré sa nevzťahujú odseky 2.4-6, sa považujú za kusové.

2.8 Podľa druhu prepráv dopravca vykonáva podľa svojej technickej základne:

- dopravu štandardných zásielok vo vnútroštátnej doprave

 

3. Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

 

3.1 Zmluvou o preprave vecí sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví zásielku z určitého miesta do určitého iného miesta a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.

3.2 K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza okamžikom potvrdenia objednávky odosielateľa dopravcom. Objednávka je záväzná pre odosielateľa, aj keď je dohodnutá telefonicky a potvrdená dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia objednávky zo strany odosielateľa, dopravca má nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku, minimálne však vzniká dopravcovi nárok na storno poplatok a to v sume 100,- €, ak bola preprava stornovaná

1 pracovný deň (24 hodín) pred plánovaným pristavením vozidla na nakládku, v sume 150,- €, ak bola objednávka stornovaná v deň nakládky. Pokiaľ je objednávka stornovaná až po pristavení vozidla na nakládku, storno poplatok činí 200,- € maximálne je však v cene dohodnutého prepravného.

3.3 Objednávku prepravy možno urobiť písomne (faxom, e-mailom) ústne (osobne, telefonicky). Pri ústnej a telefonickej objednávke je odosielateľ povinný bez vyzvania dopravcu potvrdiť objednávku aj písomne. Pri sporoch platia záznamy dopravcu, pokiaľ odosielateľ nedokáže opak.

3.4 Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na jej vykonanie

a na vyúčtovanie prepravného, najmä:

- identifikačné údaje odosielateľa (meno, adresa, kontaktné údaje, meno zodpovednej osoby)

- presný a plný názov bankového spojenia, názov a číslo účtu

- druh zásielky, jej obsah, balenie, príp. osobitné podmienky pre jej ložné manipulovanie a zaistenie:

- počet kusov zásielky, celková hmotnosť, rozmery

- miesto a čas nakládky a vykládky

- prepravné - dohodnutá cena za prepravu

- splatnosť faktúry. Ak nie je v objednávke určená, splatnosť určí dopravca. Spravidla 30 dní. 

3.5 Dopravca písomne potvrdí prijatie objednávky na žiadosť odosielateľa.

3.6 Dopravca je povinný prepravu zásielky vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach

začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky .

3.7 Dopravca môže splniť svoj záväzok pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá

pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám.

 

4. Postavenie odosielateľa - objednávateľa dopravy

 

4.1 Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť prepravných sprievodných dokladov a osobitných listín, za ich včasné odovzdanie dopravcovi (najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu) a za škody spôsobené dopravcovi nesplnením týchto povinností.

4.2 Pri nebezpečenstve zámeny jednotlivých kusov zásielky je odosielateľ povinný

tieto riadne označiť. Pri zásielkach nebezpečných vecí je povinný tieto označiť

podľa osobitných predpisov, podľa dohody ADR.

4.3 Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby sa počas nakládky, prepravy a vykládky s ňou zaobchádzalo určitým spôsobom, odosielateľ je povinný označiť každý kus manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa STN.

4.4 Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť názvom a adresou prijímateľa.

4.5 Odosielateľ je oprávnený požadovať od dopravcu písomné potvrdenie prevzatia

zásielky. Dopravca však potvrdzuje prevzatie zásielky len v miere objektívne

merateľnej pri nakládke, podľa stavu balenia zásielky.

4.6 Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené osobám na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky

výdavky vzniknuté z tohto dôvodu, iba ak chyba bola zjavná alebo dopravcovi známa

v čase prevzatia zásielky a dopravca nemal k tomu výhrady.

4.7 Dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za všetky škody vzniknuté z dôvodu nedodania

dokladov alebo potrebných informácií alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený dopravcom.

4.8 Ak po dojednaní prepravnej zmluvy odpadne potreba prepravy, objednávateľ

je povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi.

4.9 Od zmluvy môže objednávateľ odstúpiť, ak sa vozidlo dopravcu, bez predchádzajúcej dohody nepristavilo do 48 hodín počas pracovných dní od dojednaného času.

 

 5. Vymedzenie prednostne prepravovaných vecí

 

5.1. Dopravca prednostne vykonáva vlastné prepravy.

 

6. Vymedzenie vecí vylúčených z dopravy

 

6.1 Dopravca má právo vylúčiť z prepravy veci, ktoré podľa osobitných predpisov

vyžadujú zvláštne a osobitné zabezpečenie ich prepravy a za okamžitých

podmienok a stavu technickej základne, vozového parku a personálu dopravca

tieto osobitné podmienky nemôže zabezpečiť.

6.2 Z dôvodu technickej základne a špecializácie dopravcu sú z prepravy vylúčené veci:

- živé zvieratá

- rýchlo sa kaziace potraviny

- veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi

- nebezpečné veci v zmysle Dohody ADR 

- predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú 

hmotnosť, rozmery vozidla a stav pozemných komunikácií, ktoré majú byť 

pri preprave použité, sú nevhodné pri preprave vozidlom dopravcu

 

7. Úprava vzťahu zamestnancov odosielateľa a členov osádky vozidla dopravcu

 

7.1 Vo veciach prepravy zásielok v nákladnej cestnej doprave, dopravca jedná priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov, pracovníkov a iných osôb v rozsahu ich splnomocnenia .

7.2 Pri plnení prepravných úloh zastupuje dopravcu u odosielateľa, prijímateľa, pri styku

s ich zamestnancami, vodič vozidla povereného vykonávaním objednanej prepravy,

ktorý je zároveň v pracovnom vzťahu s dopravcom.

7.3 Vodič je oprávnený v rozsahu jeho pracovných úloh:

- dávať pokyny zamestnancom odosielateľa z hľadiska spôsobu zaistenia a uloženia

zásielky na vozidlo a z dôvodu bezpečnej prepravy

- vykonať prehliadku zásielky, jej obalu, označenia a stavu zabezpečenia

- žiadať váženie zásielky s vydaním vážneho lístka

- vyjadriť sa za dopravcu do nákladného listu k stavu, počtu, obalu a zaistenia zásielky

- podpísať prevzatie a prijatie zásielky na prepravu do nákladného listu v mene dopravcu

- vyjadriť sa ku škode na zásielke u odosielateľa a prijímateľa

- jednať s policajnými orgánmi

- vylúčiť zásielky z prepravy, pokiaľ táto nevyhovuje podmienkam

bezpečnej a spoľahlivej prepravy.

7.4 Zamestnanci a zástupcovia odosielateľa a príjemcu tovaru sú povinní:

- naložiť, vyložiť zásielku riadne a včas. Včas pokiaľ nie je dohodnuté inak,

znamená, že vozidlo bude naložené, vyložené do 2 hodín od pripravenosti

dopravcu pristaviť vozidlo k nakládke, vykládke. 

- podpísať a potvrdiť prevzatie a neporušenosť zásielky

- pravdivo a presne popísať rozsah a vznik škodovej udalosti , podpísať

vodičovi zápis o škodovej udalosti

- preukázať osobnú totožnosť a totožnosť príjemcu tovaru bez okolkov

- byť nápomocní pri pohybe vozidla v mieste nakládky a vykládky,

vydať vodičovi presné pokyny

- byť nápomocní vodičovi pri mimoriadnych udalostiach

- zabezpečiť správnosť a úplnosť prepravných listín a osobitných dokladov.

 

8. Podmienky zmeny zmluvy a odstúpenia od zmluvy

 

8.1 Pri návrhu zmeny prepravnej zmluvy sa postupuje obdobne ako

pri uzatvorení zmluvy o preprave.

8.2 Prijímateľ zásielky môže navrhnúť, aby sa mu vydala zásielka na inom mieste vykládky .

8.3 Pokiaľ to prevádzkové pomery dopravcu dovoľujú, môže dopravca návrhu

zmeny prepravnej zmluvy vyhovieť.

8.4 Odstúpenie od prepravnej zmluvy môže navrhnúť každá strana z nasledovných dôvodov:

- objednané prepravy neboli dopravcom vykonané riadne

- došlo k hrubému porušeniu zmluvy

- došlo k zmareniu účelu zmluvy

- došlo k dodatočnej nemožnosti plnenia zmluvy.

8.5 Hrubým porušením zmluvy o preprave je:

- opakované nesplnenie údajov o zásielke

- opakovaná, včas a riadne neohlásená zmena miesta nakládky, vykládky

- nedodržanie dodacej lehoty

- neuhradenie prepravného v lehote splatnosti

- opakované nezabezpečenie úplnosti a správnosti prepravných listín

a osobitných sprievodných dokladov

- nedodržanie času nakládky a vykládky vozidla odosielateľom a prijímateľom zásielky

- neuhradenie prestojov dopravcov.

 

9. Pravidlá balenia, označovania a nakladania s tovarom

 

9.1 Odosielateľ je povinný tovar určený na prepravu riadne a starostlivo zabaliť tak,

aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu, alebo

poškodeniu či zničeniu vozidla dopravcu.

9.2 Tovar musí byť zaistený tak, aby pri normálnej cestnej preprave sa neuvoľňoval, nevysýpal a nepoškodzoval akosť tovaru a vozidlo.

9.3 Odosielateľ zodpovedá za riadne označenie tovaru z hľadiska jeho povahy, manipulácie, ťažiska, úchopných prvkov, správnej ložnej a prepravnej polohy, krehkosti a rizikovosti tovaru, ochrany pred poveternostnými vplyvmi. Označenie musí spĺňať požiadavky STN.

9.4. Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy, bude privolaný zástupca poisťovne,

u ktorej má dopravca uzavretú poistku a spíše sa zápisnica o škodovej udalosti .

Zápisnicu podpíše prijímateľ a za dopravcu vodič, ktorý zásielku prepravoval.  

9.5 Pri poškodení alebo zničení tovaru má odosielateľ právo podať reklamáciu u dopravcu.

9.6 Reklamácia u dopravcu sa musí uplatniť riadne a včas, najneskôr do 5 dní,

kedy k udalosti došlo, inak právo reklamácie zaniká.

9.7 Reklamácia sa musí podať písomne. Oprávnený musí presne vymedziť svoje požiadavky a zdôvodniť ich opodstatnenosťou. Musí pripojiť doklady k nárokovanej sume. Tovar, ktorý je reklamovaný, musí príjemca tovaru uskladniť do doby uzavretia dohody o reklamácii a jej vyriešení resp. do ukončenia likvidácie škodovej udalosti. Dopravca má nárok si prevziať tovar, za ktorý v reklamačnom konaní zaplatí škodu.

 

10. Veci týkajúce sa prepravných listín

 

10.1 Za správnosť a úplnosť prepravných sprievodných listín a osobitných dokladov,

včasné odovzdanie dopravcovi, zodpovedá odosielateľ, ktorý je povinný

odovzdať ich najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu.

10.2 Prepravné sprievodné listiny sú :

- nákladný list ( CMR )

- faktúra hodnoty ( ceny ) zásielky, špecifikácia zásielky, dodací list

- doklad o prevážení zásielky ( vážny lístok )

- doklad o pôvode tovaru (EUR 1)

- bezpečnostné pokyny pri preprave nebezpečných vecí

10.3 Za manipuláciu s prepravnými listinami počas prepravy je zodpovedný vodič. 

10.4 V zmysle Dohovoru CMR je dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy nákladný list CMR. Ak nákladný list chýba, ak má nedostatky, alebo ak sa stratil, nie je tým

existencia alebo platnosť prepravnej zmluvy dotknutá, a vzťahujú sa na ňu

aj ďalšie ustanovenia tohto dohovoru.

10.5 Nákladný list sa vystavuje v troch pôvodných vyhotoveniach podpísaných aspoň dopravcom. Ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné druhy zásielky, má dopravca právo žiadať, o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel má použiť alebo koľko druhov alebo samostatných častí sa má nakladať.

 

 11. Postup osádky nákladného auta v prípade dopravnej nehody, požiaru , poškodenia nákladu alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy

 

11.1 Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy zásielok sú :

- dopravné nehody vozidla

- požiar vozidla

- poškodenie alebo zničenie zásielky

- odcudzenie vozidla so zásielkou

11.2 Členovia osádky vozidla sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru vozidla a zásielky, úrazu alebo náhleho ochorenia členov osádky, alebo pri mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie osádky, nebezpečenstvo poškodenia alebo zničenia zásielky alebo jej odcudzenia, povinní :

- poskytnúť podľa svojich schopností a možností potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc a urobiť opatrenia na záchranu osôb

- urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť

cestnej premávky, vozidla a zásielky

- urobiť potrebné opatrenie na záchranu majetku dopravcu a prepravcu, privolať hasičský a záchranný zbor. Pri škode na tovare podliehajúcemu spotrebnej dani a iným clám, privolať aj colnú službu.

- zabezpečiť spísanie zápisnice s osobou, ktorá nehodu zapríčinila

- bez meškania oznámiť mimoriadnu udalosť dopravcovi, polícii,

ak v súvislosti s mimoriadnou udalosťou bol spáchaný trestný čin alebo priestupok

- pri poškodení, zničení nebezpečného tovaru rešpektovať bezpečnostné pokyny,

ktoré sú súčasťou sprievodných listín

11.3 Dopravca bezodkladne zabezpečí náhradné vozidlo, účasť havarijného

komisára na mieste nehody.

11.4 Dopravca informuje o mimoriadnej udalosti bez meškania objednávateľa.

 

12. Záverečné ustanovenia

 

12.1 Tento prepravný poriadok je voči objednávateľom a príjemcom odo dňa jeho

zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí.

12.2 Podľa zákona NR SR č 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom

webovom sídle   www.autodoprava-kosice.sk

a je k nahliadnutiu aj v sídle dopravcu.

12.3 Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 3.12.2013

 

 

V Košiciach dňa 3.12.2013                                                    Peter Kasarda

 

 

 

 

Všetky texty, obrázky, fotky či video internetovej stránky http://www.stahovanie.weblahko.sk  je zakázané kopírovať a sprístupňovať verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia v zmysle Autorského zákona a ostatných príslušných právnych predpisov.

TOPlist My Great Web page